ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ สารกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม (generator TC-99 m) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)