ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)