วัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ)  จำนวน 1 รายการ 

๑.สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาฯ จำนวน  ๑๔ เส้น