วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

1. ผงซักฟอก 11,000 กก.