ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเลือดแบบ 3 ถุง (มีถุงดักเก็บตัวอย่าง) จำนวน 12,200 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)