ชุดตรวจสำเร็จรูป  จำนวน ๒ รายการ

๑. Urine Strip 2T             จำนวน ๓๐๐ bottle

๒. Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay     จำนวน   ๑๐ pack