ชุดตรวจสำเร็จรูป  จำนวน ๑ รายการ

 ๑. ชุดตรวจ ESR     จำนวน    ๘๐  pack