1. ซอง Sterile แบบซ้อนขอบขนาด 3นิ้ว x100ม. (อบไอน้ำ) จำนวน   15        ม้วน
  2. ซอง Sterile แบบซ้อนขอบขนาด 4นิ้ว x100ม. (อบไอน้ำ) จำนวน   12        ม้วน
  3. ซอง Sterile แบบซ้อนขอบขนาด 6นิ้ว x100ม. (อบไอน้ำ) จำนวน   15        ม้วน
  4. ซอง Sterile แบบซ้อนขอบขนาด 8นิ้ว x100ม. (อบไอน้ำ) จำนวน   10        ม้วน
  5. ซอง Sterile แบบเรียบขนาด 2นิ้ว x200ม.(อบไอน้ำ)       จำนวน   25        ม้วน
  6. ซอง Sterile แบบเรียบขนาด 3นิ้ว x200ม.(อบไอน้ำ)       จำนวน   120     ม้วน
  7. ซอง Sterile แบบเรียบขนาด 4นิ้ว x200ม.(อบไอน้ำ)       จำนวน   55        ม้วน
  8. ซอง Sterile แบบเรียบขนาด 6นิ้ว x200ม.(อบไอน้ำ)       จำนวน   50        ม้วน
  9. ซอง Sterile แบบเรียบขนาด 10นิ้ว x200ม.(อบไอน้ำ)     จำนวน   10        ม้วน
  10. ซอง Sterile แบบเรียบขนาด 8นิ้ว x200ม.(อบไอน้ำ)       จำนวน   25        ม้วน