1. ชุดทำแผลปลอดเชื้อ                  จำนวน  12,000  ชุด
  2. ชุดทำแผลผู้ป่วยล้างไต (ไตเทียม)  จำนวน  20,000  ห่อ