1. กระดาษกาวชนิดมีแถบเคมีทดสอบการนึ่งไอน้ำ(Autoclave tape)   จำนวน 1,550  ม้วน