ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารแห้ง ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)