เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒