ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)