ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 kVA จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์