ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)