ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ติก และไมทรัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)