วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด CTO Balloon

จำนวน 150 เส้น

  1. สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnotic Catheter)

จำนวน 1,000 เส้น

ในวงเงิน 1,650,000.00 (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)