ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรมจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

๑. chlorpromazine hydrochloride ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๒๘๐๘๘๔) จํานวน ๘๐,๐๐๐ tablet

๒.
finasteride ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๐๙๗๗) จํานวน ๒๑,๐๐๐
tablet