ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้