Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
แผ่นพับเรื่องสี่โรคร้ายทำลายปอด

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องตำรับยาแพผนไทยที่มีกัญชาผสม

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องโรคความดันโลหิตสูง

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องความรู้เรื่องโรคมะเร็ง

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องโรคมือเท้าปาก

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องรู้เท่าทันวัณโรค

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องเบาหวาน

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องโรคเอดส์หยุดได้

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องโรคไข้เลือดออก

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องไข้หวัดใหญ่

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จำนวน 16 ตำรับ

By |

รายละเอียด
แผ่นพับเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

By |

รายละเอียด
ห่างกันสักพัก เพราะรักถึงต้องห่าง

By |

รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติช่วงสงกรานต์ 2563

By |

รายละเอียด
เช็คข้อมูลก่อนไปตรวจCOVID-19

By |

รายละเอียด
หากมีอาการดังนี้ แจ้งแพทย์ทันที

By |

รายละเอียด
เบอร์ติดต่อสอบถาม-เลื่อนนัดในคลินิก และห้องตรวจต่างๆ

By |

รายละเอียด