Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุ พ.ศ. 2560

By |

รายละเอียด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By |

รายละเอียด
มาตรการป้องกันการรับสินบน

By |

รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580

By |

รายละเอียด
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

By |

รายละเอียด
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

By |

รายละเอียด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด