Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ “ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ นอกเวลาราชการ”

By |

รายละเอียด
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาตรา 41 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์มอบนโยบายผู้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ชายตา สุจินพรัหม ร่วมทำบุญ 1 เมตร 2 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ 40.08 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
คุณณียากร รัตนศิริเนตร กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำบุญ 10 เซนติเมตร

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ Service plan สาขา RDU เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5 / 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ศิระ คันธกุลดุษฎี การโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าทอดผ้าป่าสะพานบุญ และสมทบทุน

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยม รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต้นแบบบริการการแพทย์ผสมผสาน 4 ด้าน

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ สมาคมโรคผิวหนังในเด็กแห่งประเทศไทย

By |

รายละเอียด
คณะกรรมการศาลเจ้าตังสี่ ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิตฯ รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์นำคณะผู้บริหารเคลื่อนไหวร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์เข้าร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบบันทึกความเข้าใจ(MOU)จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวิจัย ในทศวรรษที่ 21" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

By |

รายละเอียด
ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์กินโฟเลต

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)จากพระอาจารย์ไชยเรศ แสวงทรัพย์

By |

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ควบคุมกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา รู้เร็ว และรีบแก้ไข ดูแลบุคลากรให้มีความสุข สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัด โครงการโรงพยาบาลสุรินทร์น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคติดเชื้อดื้อยาและวัณโรค (Emerging disease, MDR, TB)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้บริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับการศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

By |

รายละเอียด
เกณฑ์ประเมิณ Healthy Workplace ปี 2561

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์รับมอบเงินบริจาค จำนวน 120,000 บาท จากคุณอัจฉริยา อินทร์ประสิทธิ์

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เยี่ยมอาการเด็กชายอายุ 13 ปี จากกรณีโดนแก๊งวัยรุ่นขับจักรยานยนต์ดักทำร้ายร่างกาย

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการโรคไตเด็กสัญจร

By |

รายละเอียด
รู้เรื่องยา RDU

By |

รายละเอียด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสุรินทร์ รับบริจาคอวัยวะจากชายไทย อายุ 47 ปี

By |

รายละเอียด
ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่รถทัวร์พลิกคว่ำ 

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

By |

รายละเอียด
รพ.พระตะบอง(เขมร)ศึกษาดูงาน รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
โครงการHappy Money Program และโครงการส่งเสริมการออม และบริหารเงินส่วนบุคล "Happy Money" หมดหนี้มีออม

By |

รายละเอียด
ประชุม คปสข.เขต 9

By |

รายละเอียด
รพ.สุรินทร์ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์จัดโครงการ Happy Money Day

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สุรินทร์

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

By |

รายละเอียด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ ส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล

By |

รายละเอียด
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสหสาขาวิชาชีพ ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9 (RDU)วันที่ 2

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรประจำเดือนมกราคม2561

By |

รายละเอียด
โครงการปั่นเยี่ยมบ้าน ปันน้ำใจ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อดูแลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ

By |

รายละเอียด
เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวไปอีกก้าว RDU 9" ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

By |

รายละเอียด
โรคอุจจาระร่วง จาก ไวรัสโรต้า

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นผู้แทนเขต9 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการโรคไตเทียมเด็กสัญจร

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการ RDU

By |

รายละเอียด
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมคนไข้เพื่อ ให้กำลังใจ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พบสื่อมวลชน ประจำจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561 (มนต์รักดอกการบูร-สรูล สรูล กรุ๊ป กรุ๊ป คะเนีย)

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำทีม คป.สอ.เมืองสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฎิบัติงานด่านชุมชน ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สวัสดีปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
ผู้รับบริการขอชื่นชมคณะแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่12/2560

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จาก นพ.ถาวร-พญ.ปวีณา ชูชื่นกลิ่น และครอบครัว

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาก คุณมานพ-คุณสมจิต ปิยะศิลป์ (รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง) สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เตือนภัยประชาชนชาวสุรินทร์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่มาฤดูหนาว

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มาศึกษาดูงานด้านบริการคนต่างด้าว งานพัฒนาบุคลากร และงานการเงิน ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้มาตรฐาน Advanced HA และการวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

By |

รายละเอียด
แผนผังงานปีใหม่ 2561 "มนต์รัก ดอกการบูร"

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่ 2/2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ ร่วมใจ ร่วมพลัง ทำความสะอาด ครั้งใหญ่ มหกรรม "Big Cleaning Day"

By |

รายละเอียด
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ จากคุณนิรันด์ ฟูกาญจนานนท์

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จับมือ 5 โรงพยาบาลในเขต 9 "นครชัยบุรินทร์" ร่วมมือผลิตทันตแพทย์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

By |

รายละเอียด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ขับเคลื่อนคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาระบบ Service Plan สาขาตาของเขตสุขภาพที่ 9 (เขตนครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

By |

รายละเอียด
ประชุมวิชาการชมรมศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

By |

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |

รายละเอียด
แบบประเมินข้าราชการ รอบต.ค. 60

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

By |

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมประชุม "โครงการโรงพยาบาลคุณภาพโภชนบำบัดการคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาลสุรินทร์"

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

By |

รายละเอียด
จ้างซ่อมและอะไหล่เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
เชื่อมระบบโทรศัพท์ อาคารอุบติเหตุใหม่ เข้าระบบ อาคารอุบัติเหตุเก่า (ระบบสัญญาณ Fiber) จำนวน ๑ งาน

By |

รายละเอียด
ซื้อหัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
ซื้อปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย LP-X๗๕๐F ๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

By |

รายละเอียด
จ้าง ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเพิ่มเติม ตามแบบเลขที่ M.๐๑๖/๒๕๖๐ จำนวน๑งาน

By |

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ชนิดใช้แบตเตอรี่และคนไข้ที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

By |

รายละเอียด
การจัดทำข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

By |

รายละเอียด
ตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
ขออภัยในความไม่สะดวก

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน รพ.สุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

By |

รายละเอียด
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561 - 2565

By |

รายละเอียด
เอกสารตรวจราชการฯ ปี 2560 รอบ 2

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2560

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

By |

รายละเอียด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ลด ละ เลิก บุหรี่ ในบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2560

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ นำคณะบุคลากร และผู้รับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน เมษายน 2560 และ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

By |

รายละเอียด
การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

By |

รายละเอียด