Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดมุ้งลวดหน้าต่าง บริเวณ Nurse Station

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดมุ้งลวดหน้าต่าง บริเวณ Nurse Station

และประตูเข้า-ออก 3 บาน 4 ช่องหน้าต่าง

ที่อาคาร 6 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุรินทร์

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องปรุงจ่ายยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องปรุงจ่ายยา

ที่อาคาร 8 ชั้นบน โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาแอนตอบอดี้ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาแอนตอบอดี้ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti HCV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti HCV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลา่สหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลา่สหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ ค.ส.ล. อาคาร 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ ค.ส.ล. อาคาร 16

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นภายนอก อาคาร 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นภายนอก อาคาร 16

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ขนาด 100 การทดสอบ จำนวน 107 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ขนาด 100 การทดสอบ จำนวน 107 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อการทดสอบหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อการทดสอบหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ

เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ

...

By |

รายละเอียด
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน

เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน

...

By |

รายละเอียด
เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก็ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก็ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

...

By |

รายละเอียด
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 4 เครื่อง ฯ ละ 800,000 บาท เป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้  จำนวน 4 เครื่อง ฯ ละ 800,000 บาท เป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

...

By |

รายละเอียด
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดคมชัดสูง

กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดคมชัดสูง...

By |

รายละเอียด
เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา

เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา...

By |

รายละเอียด
ชุดสว่านลมสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็กเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมชุดบำรุงรักษา

ชุดสว่านลมสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็กเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมชุดบำรุงรักษา...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาที่พักญาติผู้ป่วย อาคาร 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาที่พักญาติผู้ป่วย อาคาร 14

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

...

By |

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าตรวจพิเศษ MRI ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าตรวจพิเศษ MRI ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดยิ่วในไต โดยการเจารูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Mini PCNL) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดยิ่วในไต โดยการเจารูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Mini PCNL) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลเจ้าปู่สระโบราณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลเจ้าปู่สระโบราณ

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีทางเชื่อมอาคารภายในโรงพยาบาลสุรินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีทางเชื่อมอาคารภายในโรงพยาบาลสุรินทร์

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานบ้านลานธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานบ้านลานธรรม

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาโครงเหล้ก หน้าอาคาร 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาโครงเหล้ก หน้าอาคาร 16

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

ประกาศเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์...

By |

รายละเอียด
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding) จำนวน 1 ระบบ

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding) จำนวน 1 ระบบ

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Clenz จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 500 ชุด

--

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างที่ชำรุดในห้องฟอกเลือด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างที่ชำรุดในห้องฟอกเลือด

ที่หน่วยไตเทียม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  จำนวน 1 งาน   

โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 2 ห้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 2 ห้อง (ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง และห้องชะล้างหน้าตึก)

อาคาร 4 ชั้น 1

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag) จำนวน 500 ชุด

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเปลี่ยนประตูเมนน้ำประปา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเปลี่ยนประตูเมนน้ำประปาใต้ดินหน้าตึกบริหาร

จำนวน 1 งาน

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV จำนวน 480 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จ้างปรับปรุงระบบแรงสูงจากมิเตอร์ประกอบ CT ของการไฟฟ้าจนถึงอาคาร 4 โรงพยาบาลสุรินทร์

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารซักฟอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารซักฟอก ตามแบบเลขที่ M.029/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

...

By |

รายละเอียด
ซื้อเครื่องตรวจวัดระดับบิลิรูบินจากสีพลาสมาสำหรับทารกแรกเกิด

ซื้อเครื่องตรวจวัดระดับบิลิรูบินจากสีพลาสมาสำหรับทารกแรกเกิด

...

By |

รายละเอียด
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray 1,000 MA แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอล โดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray 1,000 MA แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอล โดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ Pepti disk plastic จำนวน 250 กล่อง

ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ Pepti disk plastic จำนวน 250 กล่อง

...

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดหัวต่อสำหรับจับเส้นลวดดามกระดูกใช้เพื่อยึดดามกระดูก จำนวน 1 ชุด

ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดหัวต่อสำหรับจับเส้นลวดดามกระดูกใช้เพื่อยึดดามกระดูก จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยา Cytostat CD45/CD4/CD3 จำนวน 40 กล่อง

ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยา Cytostat CD45/CD4/CD3 จำนวน 40 กล่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง

สอบราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

...

By |

รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ LINE ALARM แบบ ๒ แก๊ส จำนวน ๔ ชุด

ซื้ออุปกรณ์ LINE ALARM แบบ ๒ แก๊ส จำนวน ๔ ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดทรวงอก จำนวน 1 เตียง

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดทรวงอก จำนวน 1 เตียง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กันยายน 2560

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (C-Spine) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (C-Spine) จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Chest Set) จำนวน 2 ชุด

ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก (Chest Set) จำนวน 2 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด ใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด ใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด หู คอ จมูก แบบความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด หู คอ จมูก แบบความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

...

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยาตรวจวัด Direct Bilirubin ในเลือด จำนวน 100 ชุด

ชื่อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยาตรวจวัด Direct Bilirubin ในเลือด จำนวน 100 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูสำหรับระบบดิจิตอลผู้ป่วยที่มีการสูนเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก

ประกาศจัดซื้อ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูสำหรับระบบดิจิตอลผู้ป่วยที่มีการสูนเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ หัวต่อสำหรับฉีดยา

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ หัวต่อสำหรับฉีดยา

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ชื่อโครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ชื่อโครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

...

By |

รายละเอียด
จ้าง ก่อสร้างทางเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ถนน ค.ส.ล., รั้ว ค.ศ.ล. ป้อมยาม ตามแบบเลขที่ พ.๐๔๔/๒๕๖๐ จำนว๑งาน

 จ้าง ก่อสร้างทางเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ถนน ค.ส.ล., รั้ว ค.ศ.ล. ป้อมยาม ตามแบบเลขที่ พ.๐๔๔/๒๕๖๐ จำนว๑งาน

...

By |

รายละเอียด
จ้างซ่อม ซ่อมเตียงผ่าตัด ระบบไฮดรอลิค จำนวน๑เครื่อง

จ้างซ่อม ซ่อมเตียงผ่าตัด ระบบไฮดรอลิค จำนวน๑เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนึ่ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนึ่ง จำนวน 3 รายการ  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

...

By |

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
ร่าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ

ร่าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ

...

By |

รายละเอียด
ขายทอดตลาดอาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุรินทร์

ขายทอดตลาดอาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลสุริทร์

...

By |

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทางการแพทย์ห้องผ่าตัด หมวดวัสดุราคาแพง

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทางการแพทย์ห้องผ่าตัด หมวดวัสดุราคาแพง

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือด สำหรับผู้ป่วย Acute HD Low-Flux Dialyzer (Synthetic Membrane) จำนวน 1,550 ชุด

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือด สำหรับผู้ป่วย Acute HD Low-Flux Dialyzer (Synthetic Membrane) จำนวน 1,550 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน 14 เส้น

โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน 14 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ด้วยหน่วยงานศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*****************

          จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์        จำนวน 2 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
 2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 1

สิงหาคมคม  ๒๕60 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surinhospital.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๕๑-๑๗๕๗ ต่อ ๒๔๒-๒๔๓ ในวันและเวลาราชการ


                                        ประกาศ  ณ วันที่     18         กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60

 

(นายสมคิด  สุริยเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

...

By |

รายละเอียด
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 รายการ

ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 รายการ

...

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง

จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*****************

          จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง            จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
 2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๙.ในการทำสัญญาต้องได้รับการอนุมัติรายการดังกล่าวก่อน 

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ....................

กรกฎาคม  ๒๕60 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surinhospital.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๕๑-๑๗๕๗ ต่อ ๒๔๒-๒๔๓ ในวันและเวลาราชการ


                                        ประกาศ  ณ วันที่       14       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*****************

          จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
 2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 27

กรกฎาคม  ๒๕60 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surinhospital.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๕๑-๑๗๕๗ ต่อ ๒๔๒-๒๔๓ ในวันและเวลาราชการ


                                        ประกาศ  ณ วันที่    14      กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแยกส่วน (Isolation) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยงานยานพาหนะ

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

...

By |

รายละเอียด
ประกาศเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Trek and Mini-trek balloon) จำนวน 50 เส้น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Trek and Mini-trek balloon) จำนวน 50 เส้น

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนสำหรับ post dilatation (NC Trek balloon) จำนวน 50 เส้น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนสำหรับ post dilatation (NC Trek balloon) จำนวน 50 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลววัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลววัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนอ่านผลปฏิกิริยาโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนอ่านผลปฏิกิริยาโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เข็มแผง ขนาด 0.16x25 มม. จำนวน 1200 กล่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เข็มแผง ขนาด 0.16x25 มม. จำนวน 1200 กล่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดยางรัดหลอดเลือดอาหาร จำนวน 100 ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดยางรัดหลอดเลือดอาหาร จำนวน 100 ชุด

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการจ้างปรับพื้นที่ขน เกรด เกลี่ยดิน ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ชุดกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ชนิดคล้อง จำนวน 10 เส้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ชุดกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ชนิดคล้อง จำนวน 10 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3000 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3000 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 30 เส้น

ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 30 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 90 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 90 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้ายสายยางแบบอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้ายสายยางแบบอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องท้องขนาดเลนส์ 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องท้องขนาดเลนส์ 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Harmonic) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Harmonic) จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular Set)

-

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง

-

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเค้าเตอร์เก็บของพร้อมตู้เก็บวัสดุและบานประตูเก็บยา ตามแบบเลขที่ M.015/2560 จำนวน 1 งาน

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อม Upgrade Softare สำหรับรถเอ็กเซรย์เคลื่อนที่

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเค้าเตอร์เก็บของพร้อมตู้เก็บวัสดุและบานประตูเก็บยา

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV จำนวน 480 ชุด

-

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด

-

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์

รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องอบสมุนไพร

รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องอบสมุนไพร

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมและอะไหล่เครื่อง CT Scan 1 เครือง

รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมและอะไหล่เครื่อง CT Scan 1 เครือง

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการเดินท่อบำบัดน้ำเสียและเดินท่อประปา

-

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 85 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ทำลานจอดรถ

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บำรุงรักษารถ Xray Mobile

-

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลสุรินทร์

 
...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (E-Bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลสุรินทร์

 
...

By |

รายละเอียด