Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
เอกสารแผนเงินบำรุง ปี 2563

By |

รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนเงินบำรุง/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)

By |

รายละเอียด
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้ัอยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้งที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปี 2563 (25 มิ.ย.62)

By |

รายละเอียด
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้ัอยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

By |

รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนเงินบำรุง/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 5 เดือน)

By |

รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนเงินบำรุง/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้ัอยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

By |

รายละเอียด
การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการฯของผู้บริหาร รพ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 (MOU)

By |

รายละเอียด
ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)

By |

รายละเอียด
เอกสารแผนเงินบำรุงปี 2562

By |

รายละเอียด
เอกสารรับคณะศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 รอง รพศ./รพท. จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปี 2562 (25 มิ.ย.61)

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2561

By |

รายละเอียด
เอกสารแผนเงินบำรุงปี 2561 งบดำเนินงาน (ปรับกลางปี)

By |

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มแผนเงินบำรุงปี 2561 (กลางปี)

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2561

By |

รายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตามกำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561-2565 (ระยะ 5 ปี) และพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ (PA)

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 19 สาขา

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

By |

รายละเอียด
สรุปตรวจราชการรอบ 2 ปี 2560

By |

รายละเอียด
ตัวชี้วัดตรวจราชการปี 2561

By |

รายละเอียด
ไฟล์สรุปตรวจราชการ กองตรวจราชการ ปี 2560

By |

รายละเอียด
เอกสารแผนเงินบำรุงปี 2561

By |

รายละเอียด