วันที่ 22-23 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวิจัย ในทศวรรษที่ 21" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบองปะโอน โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการทำงาน

   2.เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อให้เหมาะสม กับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 65 คน

     มีการฝึกภาคปฎิบัติ เรื่อง การใช้ Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ ทำให้ผู้ร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จากการใช้ Google Cloud และ การออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ได้มากขึ้น