วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา10.00 น. ห้องประชุมพญาคชสาร ชั้น 4 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ระหว่างโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกับศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการพิทักษ์ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนและครอบครัว ซึ่งหาว่าการกระทำผิด รวมทั้งเสียหาย หรือทั้งเกี่ยวข้องในคดีอาญา และคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

        
         

    เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ สนับสนุนให้เด็ก หรือ เยาวชนและครอบครัว ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ให้กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

             

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

อดิเทพ เพชรเอี่ยม , สุริยน เพราะแสน/ ข่าว

25 มค.2561