วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงพยาบาลสุรินทร์น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)  ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 (อาคารใหม่ 11ชั้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ทั้งนี้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลสุรินทร์น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence) กำหนดให้มีการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ GREEN&CLEAN Hospital  ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 


         พญ.ประชุมพร กล่าวในที่ประชุมว่าการทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนเรา หนึ่งในสามของช่วงชีวิตวัยทำงานย่อมหนีไม่พ้นการอยู่ในสถานที่ทำงาน การได้อยู่ในสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ และบุคลากรมีชีวิตชีวา ย่อมส่งเสริมให้คนทำงานทุกคนเกิดความสุขกาย สบายใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตโดยทั่วไปอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 


         ดร.พญ. ศราวัณ พอกเพิ่มดี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์  กล่าวว่างานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการ  มุ่งให้ความสำคัญต่อการสร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายความปลอดภัย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันของบุคลากรอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ