วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม), กลุ่มงานสุขศึกษา (นางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา) และสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์

     คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความรุนแรงและขนาดของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงกำหนดจัดการ “รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์” เพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และบูรณาการความร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสุรินทร์ ประเด็นการ “การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ที่ยึดหลักการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน อนึ่ง กิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันนี้ เป็นภาพสะท้อนของการผลักดันการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดรับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้มีการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี 2562 เป้าประสงค์เพื่อไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ท้ายที่สุดหวังผลให้ประชาชน มีภูมิคุ้มกันในการดูแลปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้สัมผัสโรคกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนด สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้าถึงวัคซีนอย่างครอบคลุม ไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ รูปแบบกิจกรรมเป็นการเดินรณรงค์พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการถูกสุนัขกัด วิธีปฏิบัติเบื้องต้นหลังการสัมผัสโรค การดูแลสัตว์เลี้ยงในครอบครองให้ได้รับวัคซีน และให้บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี