ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ควบคุมกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา รู้เร็ว และรีบแก้ไข ดูแลบุคลากรให้มีความสุข สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว

           เช้าวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2561) ที่โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2561 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 26561 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปกว่า 350 คน

           นายแพทย์เจษฎากล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งแบ่งระยะเวลาการปฏิรูปเป็น 4 ระยะ ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560-2564 ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบ และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน มีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านสุขภาพ 1 ใน 3 ของเอเชียให้ได้ภายใน 20 ปี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนช่วยกันทำให้บรรลุเป้าหมาย

          นายแพทย์เจษฎากล่าวต่อว่า นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยบริการแม่ข่ายในระดับภูมิภาค เน้นการให้บริการดูแลรักษาที่มีความคุ้มค่า (Value Based Health Care) เช่น การพัฒนาระบบการให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One Day Surgery/Minimal Invasive Surgery) เพื่อลดวันนอน ลดระยะเวลาการรอคอย เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ และหน่วยบริการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบบริการให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับ 16 ราชวิทยาลัยเพื่อสามารถรองรับการจัดบริการ ลดการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ

         สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ขอให้มุ่งเน้นประเด็นทางการบริหาร 3 ข้อได้แก่


        1.ให้ความสำคัญกับการควบคุมกำกับ ติดตาม ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที “รู้เร็ว และรีบแก้ไข”

        2.พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (Happy MOPH) ให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ของบุคลากร ดูแลบุคลากรให้มีความสุข พัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
ซึ่งจากการสำรวจ Happinometer ปัจจัยความสุขด้านการเงินของบุคลากรมีค่าคะแนนน้อยที่สุด จึงต้องให้ความสำคัญในการจัดการทางด้านการเงินของบุคลากรด้วย

        3.ด้านการเงินการคลัง ต้องสร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว (Value Base)

        ทั้งนี้ขอให้นำค่านิยมองค์กร MOPH มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ People Centre ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และให้ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม “ส่วนรวมอยู่ได้ ส่วนตัวจึงอยู่ได้ ส่วนรวมได้ประโยชน์ ส่วนตัวก็ได้ประโยชน์ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ”

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่มา http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=106710