วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และ  การออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวิจัย ในทศวรรษที่ 21" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสระโบราณ   โรงพยาบาลสุรินทร์

     วัตถุประสงค์

        1.เพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการทำงาน

        2.เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อให้เหมาะสม กับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

    กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 65 คน

      มีการฝึกภาคปฎิบัติ เรื่อง การใช้ Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ ทำให้ผู้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Google Cloud และการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จากการใช้ Google Cloud และ การออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ได้มากขึ้น

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่มา : http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=106830