วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบบันทึกความเข้าใจ(MOU)จากผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาวนภาศรี ถิระอริยกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

           เพื่อร่วมกันในการพิทักษ์ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชนและครอบครัว ที่เข้ากระบวนพิจารณาพิพากษาคดี ให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข