วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สธ. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบโล่รางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 69 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยโล่รางวัลในปี 2563 ได้พิจารณามอบให้แก่บุคลากร 68 คน และ 2 ทีมจิตอาสา ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ 44 คนกลุ่มพนักงานราชการ 5 คน กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 คน กลุ่ม อ.ส.ม. 6 คน และกลุ่มจิตอาสา 2 ทีม

 

---สุพล  พันอิน  กลุ่มงานสุขศึกษา---