---------สุพล พันอิน กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์------