วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแห่งนี้เป็น ใน 10 โรงพยาบาลที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  

      โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทุกแห่ง มีอัตลักษณ์ร่วมกันคือ โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than a Hospital)” โดยการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่ 9  มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่และชุมชน  บริการดี มีมาตรฐาน อบอุ่นเป็นกันเอง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ผ่านมาได้รับรางวัล เช่น เป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy work place) ระดับทองติดต่อกัน ปี  ได้รับเลือกเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ในปี 2558 และผ่านการประเมินมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมากในปี 2560 มีผลงานเด่นคือ พนมดงรักโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของจังหวัดสุรินทร์

      โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทุกแห่ง มีอัตลักษณ์ร่วมกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than a Hospital)” โดยการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่และชุมชน  บริการดี มีมาตรฐาน อบอุ่นเป็นกันเอง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ผ่านมาได้รับรางวัล เช่น เป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy work place) ระดับทองติดต่อกัน 5 ปี  ได้รับเลือกเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อนในปี 2558 และผ่านการประเมินมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมากในปี 2560 มีผลงานเด่นคือ “พนมดงรักโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของจังหวัดสุรินทร์

      โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่  36,480 คน  บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 230 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 34 คนต่อวัน กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการด้วยการแพทย์ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบด้านการบริการด้วยการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพ ได้แก่ 

   1. แพทย์แผนไทย โดยคลินิกเวชกรรมไทย บริการ นวด อบ ประคบ ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพรเฉพาะราย ผลิต

       และจำหน่ายยาสมุนไพร 

   2. แพทย์แผนจีน ให้บริการฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว 

   3. แพทย์พื้นบ้าน มีการผสมผสานความรู้ของหมอพื้นบ้านเข้ากับการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่โดดเด่น

       มีสมุนไพรรักษาพิษงู และการรักษาโรคตาด้วยหนามหวาย 

   4. แพทย์วิถีธรรม เปิดคลินิกให้บริการและอบรมการใช้หลักยา 9 เม็ด ทุกวันศุกร์

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////