วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง


          สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน เปิดการประชุม คณะกรรมการ Service plan สาขาที่ 15 การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561


         โดยมี นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา (ผอ.รพ.สุรินทร์ ) ประธาน Service plan สาขา RDU การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9 และคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม

           เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ RDU ของประเทศ รวมถึง ผลการดำเนินงาน RDU เขตนครชัยบุรินทร์ และ ร่วมกันกำหนดมาตรการ และ การจัดการ การดื้อยาด้านจุลชีพ RDU-AMR ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ต่อไป