วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30น. ที่ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

         นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาตรา 41 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

         โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัม ประธานคณะอนุกรรมการฯ มาตรา 41  พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มารับบริการหรือทายาท ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ต่อไป 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////