วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ “ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ นอกเวลาราชการ” จัดโดย โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อออกหน่วยตรวจคัดกรองเด็กที่มีปัญหาด้านหัวใจ ในส่วนของภูมิภาค โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์หัวใจจากส่วนกลางเป็นผู้ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ตลอดจนส่งต่อการรักษาในรายที่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดเร่งด่วน ในโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชนที่สามารถให้การผ่าตัดที่ร่วมโครงการ ดังกล่าวนี้

            มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2524 เพราะทราบปัญหาความความจำเป็นของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาและครอบครัวโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งการรอคอยคิวการผ่าตัดที่ยาวนาน จึงเริ่มดำริ โครงการช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ในศูนย์โรคหัวใจที่มีความสามารถอยู่แล้ว ให้เพิ่มจำนวนการรักษามากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันยังมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปี สามารถช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นอีกรวมมากกว่า 13,000 รายหรือประมาณ 900 ราย ต่อปี ทำให้ระยะเวลาในการคอยการผ่าตัดรักษาปัจจุบันลดลงทั่วประเทศ กรณีไม่เร่งด่วนลดลงเหลือประมาณ 0-6 เดือน (จากเดิม 1-2 ปี)

       

          มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนค่าตอบแทนทีมแพทย์พยาบาลผู้รักษา มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อ 1 ราย ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา และ ความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังให้ความช่วยเหลือค่ายานอกบัญชีหลัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายประจำวัน ของผู้ป่วยในรายที่จำเป็น รวมทั้ง ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดบางส่วนที่จำเป็นในการรักษาแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เพียงพอ


//////////////////////////////////////////////////////////////