เขตสุขภาพที่ 9 จับมือกรมการแพทย์ จัดโครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสวนหม่อน รพ.มหาราชนครราชสีมา นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ service plan สาขาตา ในโครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ และ วิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 9 โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในโครงการดังกล่าว และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวต้อนรับ และ นำเสนอในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 9

        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานพัฒนากลุ่มวัย ปัญหา และ อุปสรรค ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความต้องการสนับสนุน วิชาการของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์