วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 21,700 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน "

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์