วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

        ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยตาม โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานสาธารรสุขอำเภอเมืองสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)อำเภอเมืองสุรินทร์ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายตำบลให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือและมีการประสานงานที่เชื่อมโยงในระดับพื้นที่ การประชุมในวันที่ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำตำบล เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

        โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชาชนอำเภอเมืองสุรินทร์ การประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์โดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยยึดหลักการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สอดรับกับกรอบแนวคิดการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้มีการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี 2562 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ คือ “ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน”

        อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงมีความจำเป็นยิ่งที่ต้องเร่งรัดผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2561 ในวันนี้ เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนมีการดูแลปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้สัมผัสโรคกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนด สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม อำเภอเมืองสุรินทร์ไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีสัตว์ติดเชื้อด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ท้ายที่สุดเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

        โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรง คนหรือสัตว์ที่มีอาการของโรคจะเสียชีวิตทุกราย โรคนี้พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในแต่ละปี มีคนถูกสุนัขกัดมากกว่า 1 ล้านคน ส่วนหนึ่งผู้ที่ถูกกัดจะมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้สัมผัสโรคได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้

        จากการเฝ้าระวังข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ปี 2558 – 2561 พบรายงานสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,6,13,7 ตัวอย่าง ตามลำดับและคาดการณ์ว่าแนวโน้มความรุนแรงของสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและกระจายในหลายพื้นที่ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน อำเภอเมืองสุรินทร์ พบรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2550 จำนวน 2 ราย และในปี 2561 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561) จำนวน 1 ราย โดยพบที่ชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลในเมือง และข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในพื้นที่ที่มีรายงานสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก จะพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเช่นกัน และจากการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพบปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ คือ ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักถึงความรุนแรงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มาพบแพทย์

        เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังการสัมผัสโรค ไม่ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการฉีดวัคซีน สุนัขจรจัดไม่ได้รับการดูแลควบคุมจำนวนประชากรและฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม ทำให้ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ อำเภอเมืองสุรินทร์ จึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจัง