Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register

โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ณ บริเวณสระหนองบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อหาพื้นที่ รองรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์สุขภาพ ชุมชนสุริยกานต์ (หลังใหม่) ซึ่งเดิมเป็นอาคารพาณิชย์เช่า คับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ 2.เพื่อรองรับการบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในภาพรวมโรงพยาบาลสุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ 3.ลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานที่ดิน, กรมธนารักษ์, เทศบาลเมืองสุรินทร์, ศูนย์สุขภาพ ชุมชนสุริยกานต์, ตัวแทนของชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน จำนวน 200 กว่าคน มีการเล่าถึงอาณาเขต ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์สุขภาพ ชุมชนสุริยกานต์ (หลังใหม่) ผู้นำประชาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมประชาคม มติของการประชาคมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชาคมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว ก่อสร้างคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร์ต่อไป