Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register

การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้นพ.สมชัย อัศวรัศมี ประธานที่ปรึกษาคลินิกฟ้าใส เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีรศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี ประธานแผนงานการพัฒนาเครือข่ายพยาบาล เพื่อการส่งเสริมการช่วยเลิกบุหรี่ เป็นวิทยากรประชุมวิชาการฯ ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์