วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 9  นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และทีมตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง / ตัวชี้วัดต่างๆ และ ร่วมกันหาแนวทางในการที่จะพัฒนาทางด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

/////////////////////////////////