วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(One Day Surgery : ODS) และศูนย์การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Surin Pre Anesthetic Clinic : SUPAC ) โดย นายแพทย์ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน

        ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  กระทรวงสาธารณสุข มีการวางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และปฏิรูประบบสุขภาพ โดยกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ONE DAY SURGERY)  เพื่อให้ ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน ลดคิวรอผ่าตัด ลดแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ ระหว่างมาโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด ไม่ต้องรอเตียงว่าง  ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้มากขึ้น และตั้งเป้าให้ทุกเขตสุขภาพ สามารถผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 5,000 รายต่อปี ผ่าตัดแผลเล็ก(Minimal Invasive Surgery) 1,000 รายต่อปี ช่วยรัฐประหยัดงบการดูแลผู้ป่วย 1,267.50 ล้านบาท

 


        กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) โดยกำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการระบบดังกล่าว เริ่มจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแล้ว ขยายไปอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพ ทั้งนี้ เกณฑ์เป้าหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS กำหนดในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2564  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ 3 กองทุนสุขภาพ ปรับวิธีการจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการพัฒนาระบบบริการ ดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2561  เพื่อพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

 

 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

อดิเทพ เพชรเอี่ยม / ข่าว

22/02/2561