วันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว และหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก

        โรงพยาบาลสุรินทร์ นำโดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.สมภพ สารวนางกูร และ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและมีเป้าหมายการปฏิรูปในระยะ ๑๘ เดือน โดยจัดทำยุทธศาสตร์ ๔ Excellences เพื่อศึกษาความสำเร็จ และติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////