วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบใบประกาศณียบัตร ผู้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses

 

        โรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งเป็นแม่ข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ ๙ ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมระยะกลาง Clinical palliative care for community nurses สำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลจังหวัด ขึ้นในระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสอดคล้องกับนโยบายสุขภาพ service plan สาขา Palliative care ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องมีพยาบาลที่ผ่านการอบรม การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีระยะเวลา 1 สัปดาห์ ระยะเวลารวม 5 วัน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติอีก 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

        

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองเกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชน

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////