วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธาน เปิดโครงการ บริหารจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561  จัดโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพได้ บุคลากรมีความตระหนักและสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน รวมถึงหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจวัดการระบายอากาศ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย บุคลากรมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ

        โรงพยาบาลสุรินทร์ นับว่าเป็นสถานประกอบการอย่างหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้สิ่งคุกคามต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรจนทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งอาจเกิดการสูญเสียทางอ้อมในด้านอื่นๆด้วย หากมีการเฝ้าระวังและควบคุมทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับมาตรการอื่นๆ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่บุคลากร ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงานได้

 

        จากรายงานผลการตรวจสุขภาพ  ประจำปี  2560    พบบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์  ติดเชื้อวัณโรคปอดรายใหม่ จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางการหายใจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารและเก็บตัวอย่างจุลชีพแขวนลอยในอากาศ ซึ่งต้องได้รับประเมินและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 2P safety ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////