วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย ณ ห้องประชุมสระโบราณ และพิธีเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก  ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 และ 5 โรงพยาบาลสุรินทร์

        ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพัฒนาศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ซึ่งมีหัตถการการสวนหัวใจและการทำผ่าตัดหัวใจ โดยกลุ่มงานศัลยกรรม เป็นกลุ่มงานหลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีการผ่าตัด มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ประกอบด้วย การปรับปรุงห้องผ่าตัดหัวใจ, ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ, จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก วิสัญญี พยาบาล และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

        จากที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจ บางรายส่งต่อได้ บางรายส่งต่อไม่ได้ เนื่องจากอาการหนักมาก บางรายต้องรอเตียงเป็นเวลานาน และบางรายญาติไม่พร้อมที่จะนำผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลบ้าน ด้วยข้อจำกัดด้านเศรษฐานะ ณ วันนี้โรงพยาบาลสุรินทร์ มีความพร้อมให้บริการรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัด เพื่อประชาชนชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง

        ทั้งนี้โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอบพระคุณโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ให้บุคลากร ขอบพระคุณนายแพทย์สกานต์ บุนนาค  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และเลขานุการ Service plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ ๙  และคณะแพทย์ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จากโรงพยาบาลราชวิถี ที่มาเผยแพร่ความรู้ และทักษะการผ่าตัดหัวใจ โดยเป็นพี่เลี้ยงร่วมผ่าตัดหัวใจ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบริการสุขภาพที่ ๙ แบบบูรณาการ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////