เนื่องด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกในการให้บริการ จึงขออภัยมา ณ โอกาศนี้