ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาความรู้โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤติ
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563